Privacy statement

Privacy statement

Het is vanzelfsprekend dat we bij Kleine Staarman advies zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We informeren u graag over hoe we dat doen. Als er aanleiding toe is, kunnen we het privacy statement aanpassen. De meest actuele versie treft u altijd aan op de website van KleineStaarman Advies: www.klst-advies.nl

Contactgegevens

KleineStaarman Advies BV
Dhr. B. Kleine Staarman
Bezoekadres: Marktstraat 4a – 4921 BG Made
Postadres: Postbus 139 – 4920 AC Made
T: 0162 – 769 034
E: info@klst-advies.nl
W: www.klst-advies.nl

Doel van gegevensverwerking

KleineStaarman Advies verwerkt de persoonsgegevens die u ons aanlevert:
 • omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om u te kunnen informeren over wat Kleine Staarman advies voor u kan betekenen;
 • omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven, zodat wij u passend advies kunnen geven over een mogelijk af te sluiten product;
 • om de overeenkomst uit te voeren waarin we hebben afgesproken dat wij contact onderhouden met een financiële instelling en een product namens u afsluiten;
 • omdat we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te archiveren die zijn gebruikt om een financiëel product af te sluiten.

Uitwisseling van gegevens met derden

KleineStaarman Advies deelt uw persoonsgegevens alleen met partijen als dat noodzakelijk is om u goed van dienst te kunnen zijn. De categorieën van partijen zijn:

 • financiële instellingen (zoals serviceproviders, banken of verzekeraars) bij wie KleineStaarman Advies voor u een financieel product aanvraagt of beheert;
 • ICT dienstverleners en/of software leveranciers, die software leveren waarmee wij u van dienst kunnen zijn;
 • businesspartners die benodigd zijn voor onze dienstverlening (zoals uw werkgever(s), notarissen, advocaten en accountants) en
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.

Beveiliging

Een goede beveiliging van uw (persoons)gegevens vindt KleineStaarman Advies zeer belangrijk. KleineStaarman Advies heeft daarom diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden steeds geëvalueerd en aangepast wanneer nodig.

Bewaartermijnen

KleineStaarman Advies hanteert voor uw persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Zo lang als dit noodzakelijk is om de doelen te bereiken zoals deze hiervoor werden genoemd;
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden. Deze kunnen per doel verschillen;
 • Zo lang we ze mogen bewaren voor vorderingen waartegen we ons moeten kunnen verweren.
 • Wanneer er geen opdracht voortvloeit uit een contact, dan zal KleineStaarman Advies de gemaakte aantekeningen na 3 maanden vernietigen, tenzij u akkoord bent gegaan met een andere
  bewaartermijn.

Uw rechten

Als betrokkene hebt u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U mag KleineStaarman Advies verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KleineStaarman Advies en mag u te allen tijde uw toestemming tot gegevensverwerking intrekken.
Indien u een beroep wenst te doen op een van voornoemde rechten, dan kunt u een verzoek indienen via info@klst-advies.nl. Wij zullen altijd eerst verifiëren of u inderdaad de betrokkene bent, vermeldt u daarom uw telefoonnummer in het bericht. Binnen vier weken ontvangt u een gemotiveerde reactie op uw verzoek. Soms is het niet mogelijk om aan uw verzoek gehoor te geven. Dat kan het geval zijn als er voor KleineStaarman Advies een wettelijke bewaarplicht geldt. Natuurlijk leggen wij dat dan uit.
Is onze reactie onverhoopt niet naar tevredenheid of heeft u een klacht over de wijze waarop KleineStaarman Advies met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 april 2021